بازدید معاون فنی راهنمایی از موسسه کودکان زلزله کرمانشاه