حماس: تاریخ جدید برای دیدار با فتح در قاهره اطلاع رسانی نمی کند