عربستان سعودی و ایالات متحده از شهروندان خواست لبنان را ترک کنند