بیش از 2 میلیون و 200 هزار واحد در مرز آماده به جنگ از زائران/آخرین زمان صدور ویزا در 15 امروز.