ایران ما نه تنها تحت تاثیر قرار/ سخنرانی مغلوب ساختن پیشی جستن در مورد جداسازی پاکستان مراقبت می کند