بدترین ماه در هفت سال گذشته در خرده فروشان در انگلستان