افسانه ماه سیاه/معنوی تاثیر بر شدت جراحات ناشی از شکنجه+تصاویر