توقف تولید خودروهای الکتریکی اگر چه افشای به مقامات دولتی