بودن طولانی frainds دلیل تاخیر در عرضه شرکت های کوچک و متوسط هنوز هم برخی از شرکت های کوچک و متوسط عدم شفافیت