به دلیل امکانات ویژه ای از وزارت امور خارجه از وی پی ان استفاده نمی شود