توسعه یک سیستم نظارت و مانیتورینگ فناوری و نوآوری در انرژی های تجدید پذیر