گفت و گو با جذابیت دولتشاهی در مورد مدرسه دوران کودکی و شیوه زندگی