رئیس بازرگانی مدیریت گوشی های هوشمند HTC استعفا داد