نایت گزارش اصول مذهبی, پیاده روی اربعین چیست ؟ / "صدا" ستون از استان