مبارزه حق طلبانه, پیاده روی, مسلمان استکبار و چالش های جهانی