گزارشگر سازمان ملل: حمله غرب به سوریه نقض آشکار قوانین بین المللی است