ظریف به افزایش تماس مستقیم از مقامات ایرانی را تایید کرده اند به کویت