حمایت بیمه از معروف ایتالیایی روستاهای ۱.۶ میلیون نفر به عربستان سعودی