کلاهبرداری چهار صد میلیون کاهش یافت در پوشش یک وکیل