اعلام کرد سه گزینه در این زمینه از اکران هنر ایران