من فکر می کنم 90 درصد از صنعت به منابع طبیعی!/ عمق بیکاری افزایش قابل توجهی است