واکنش مردم جهان اجازه می دهد این دبیرستان در روستای اروميه را به نام خود.