انتقال ۱۷۶ باید چهل روز به مراکز درمانی/ ۲۲ مهر به زائران خدماتâ € Œرسانی میâ € Œکنیم