هدف قرار گرفتن یک تانک در سوریه توسط پهپاد ارتش آمریکا