ترابیان: من نمی دانم چرا علی کریمی در دره/ بزرگ ژاپن بیش از حد. به عقب!