این یک منطقی انتقاد از کلوفون نوری و.... بر اساس اسرائیل بيمارستان.