پاسخ این است که مبارزه با بری از عدم بازگشت حریری را داد