مبارزه با ظلم و ستم و استکبار پیام مهم مسیحی چهل روز