همراهی کلیسای لهستان با کاتولیک به ترویج دیدگاه های افراطی راست