نشست GEF شورا با وحید shamsaei جهان پس از سه دوره متوالی به ضرر و زیان