آغاز مراحل اجرایی طرح به re-۵۰ زنده فرسوده بافت در تهران