در بسیاری از رشته ها و دانشگاه ها عملا رقابت وجود ندارد