استانی خبرنگاران گفت: آنهایی که بدون اجازه در سوریه باید برود نه ایران