سیستم تاخیر در اعلام نرخ تضمینی خرید گندم رنج می برند