تصویری نوروزی از ستاره پرسپولیسی ها در کنار فرزندش