راه اندازی کمیسیون, به روز رسانی, هزینه دارو و پرمصرف با هدف حمایت مالی از بیماران