"... " ، شرم و دیگر هیچ!/ تلویزیون محتوا کار ارزش نود!