نشان داد کمیته حقوقی در زمان پاسخ از تحریم ها ما می توانیم