مدل سیزدهمین سالگرد مشورت با رئیس جمهور یاسر عرفات در نوار غزه و کرانه