نهادهای حقوقی مصر در انتخابات ریاست جمهوری شفاف است و رایگان نیست