هیچ موردی از مرگ و یا بیماری معتادان همزمان با بارش برف گذشته در تهران ، این گزارش نمی کند