گام روند برای جلوگیری از سوزاندن نفت خام به سوراخ سوخت