درخواست یک نماینده از اخراج شهروندان به طور غیر قانونی از کشور