روند زیتون شعبه ۳۱ کشته و ۱۴۳ زخمی از ارتش ترکیه گرفته شده