یک مطالعه از سنت های مسیحی در زمین طرفداران/ اتومبیل که باید جهانی شود