ضرب و شتم کلیولند با ساکنین جیمز و لویی/ شکست کلیپرز در سن آنتونیو