مسئول کمیسیون سازمان ملل متحد در دمشق با مخالفت شدید از روسیه