این IDC صفحه نمایش و تلفن همراه در سال 2017: رشد فروش صفحه و ثروت و مو خوب