آسیب های زیست محیطی زمین زباله های خطرناک/آهسته پیشرفت ساخت نیروگاه زباله مواد در حال حاضر شهری