کد شناسایی بندر دریای خزر به عنوان یک مرز رسمی و مجاز دریایی منتشر شد